Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Dit item is verlopen op 11-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum 16-11-2011
Soort bekendmaking bestemmingsplan

De gemeente Staphorst werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van Staphorst. Vanaf 16 november a.s. is er gelegenheid dit bestemmingsplan in te zien en desgewenst erop te reageren. Hieronder treft u daarover nadere informatie aan. Deze publicatie geldt tevens als vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening. 

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied dateert uit 1994 en is daarmee verouderd. Dit betekent dat deze geactualiseerd dient te worden. Wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld in de loop van de tijd veranderd. Ook de wensen van burgers en bedrijven zijn gewijzigd. Ontwikkelingen als schaalvergroting in de agrarische sector gaan door. Het nieuwe bestemmingsplan wil, binnen de geldende regels, ruimte bieden voor deze initiatieven. Verder bepaalt de Wet ruimtelijke ordening dat per 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar.

Welk gebied

Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van Staphorst. Naast het gebied dat gangbaar wordt beschouwd als het buitengebied vallen daar voor de duidelijkheid de volgende gebieden tevens onder:

 • Verbeelding bestemmingsplan buitengebiedde buurtschappen Halfweg, Slingenberg en Lankhorst;
 • de recreatieterreinen rondom IJhorst;
 • de Esch 0 (komt later een apart bestemmingsplan voor);
 • Punthorst (deels);
 • woongebied Beugelen;
 • deel Gemeenteweg vanaf Gemeenteweg 346 en de Baldersmaatweg richting Halfweg.

De volgende gebieden vallen daar niet onder:

 • IJhorst, Oud IJhorst en (deels) Punthorst (hiervoor is het nieuwe bestemmingsplan 'IJhorst, Oud IJhorst en Punthorst' in 2010 onherroepelijk geworden);
 • de bedrijventerreinen De Baarge, de Esch I, II en III, en (toekomstig bedrijfsterrein) Oosterparallelweg;
 • woongebieden Rouveen (incl. Rouveen West fase IV en structuurvisie gebied Rouveen Zuid) en Staphorst;
 • beschermd dorpsgezicht 'de streek'.

Voor de exacte gebiedsbegrenzing wordt verwezen naar de overzichtskaart die onderaan deze pagina is te downloaden en bij de publieksbalie Grondgebied in het gemeentehuis terinzage ligt. 
Zie ook verbeelding bestemmingsplan buitengebied.

Natura 2000 gebied Olde Maten en Veerslootlanden

Voor het Natura 2000 gebied Olde Maten en Veerslootlanden wordt een apart bestemmingsplan opgesteld, dat een eigen procedure kent. In het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied zijn voor dit gebied dan ook enkel de bestaande rechten uit het geldende bestemmingsplan uit 1994 aangehouden.

“Foto”

Belangrijk aan dit bestemmingsplan is dat de “foto” moet kloppen. Dat wil zeggen: waar zit een agrarisch bedrijf, waar een enkele woning, waar een dubbele woning, waar een loonbedrijf, etc. Het bestemmingsplan is als het ware een “foto” van de bestaande situatie. Er is daarom veel tijd besteed aan een grondige inventarisatie. Fouten zijn daarbij echter niet uit te sluiten.

Eigen verantwoordelijkheid

Aan een ieder de oproep om zijn/haar perceel daarom goed te beoordelen. Fouten kunnen dan nog tijdig worden hersteld. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal dit niet meer gaan omdat u als belanghebbende immers voldoende in de gelegenheid bent gesteld om te (kunnen) reageren. Er ligt dus ook een stukje eigen verantwoordelijkheid waar de gemeente Staphorst u nadrukkelijk op wil wijzen. Overigens hoeft er niet altijd sprake te zijn van een “fout”. Soms kan het toekennen van een bepaalde bestemming een bewuste keuze van de gemeente zijn.

Inspraakmogelijkheden

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gereed voor inspraak. Vanaf 16 november 2011 ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied” voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Binnenweg 26 te Staphorst, publieksbalie Grondgebied, voor de duur van 8 weken, aldus tot en met 10 januari 2012. U kunt binnen deze termijn een schriftelijke inspraakreactie indienen over het voorontwerp bestemmingsplan bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 7950 AA te Staphorst. U kunt ook per email reageren via ruimtelijkeplannen@staphorst.nl. Het bestemmingsplan is ook onderaan deze pagina te downloaden. Alle ingediende inspraakreacties zijn openbaar van karakter.

Viertal inloopbijeenkomsten

Het gemeentebestuur van Staphorst geeft u daarnaast de mogelijkheid om op locatie het bestemmingsplan in te zien. U bent daartoe welkom op een aantal inloopavonden. Op de avonden zijn ambtenaren van de gemeente Staphorst en een adviesbureau aanwezig om een toelichting te geven of om uw vragen te beantwoorden.

Om een te grote toeloop op één avond te voorkomen is het buitengebied in 4 gebieden opgesplitst. Zie voor de exacte gebiedsindeling de overzichtskaart die onderaan deze paghina is te downloaden. Om het werkbaar te houden verzoeken wij u zoveel mogelijk te komen op de avond wanneer uw gebied aan de orde is. U bent echter op alle data welkom. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. De volgende indeling en data gelden:

 • I. wanneer: woensdag 16 november 2011 tussen 18.00 uur en 22.00 uur vrije inloop.
  welk gebied: het zuidoostelijk deel van het buitengebied, dat globaal wordt begrensd door de J.J. Gorterlaan en Burg. v. Wijngaardenstraat aan de noordzijde, de gemeentegrens met Hardenberg aan de oostzijde, de gemeentegrens met Dalfsen en Zwolle aan de zuidzijde, en de A28 aan de westzijde.
  waar: De Roustap, Dedemsvaartweg 35 te Rouveen
   
 • II. wanneer: woensdag 23 november 2011 tussen 18.00 uur en 22.00 uur vrije inloop.
  welk gebied: het noordwestelijk deel van het buitengebied, dat globaal wordt begrensd door Slingenberg/Hoogeveense Vaart/gemeente Meppel aan de noordzijde, de A28 aan de oostzijde, Conradsweg aan de zuidzijde en gemeentegrens met Zwartewaterland/Steenwijkerland aan de westzijde.
  waar: Melkveebedrijf familie Van Dalfsen/”Koetuur”, Postweg 2 te Staphorst
   
 • III. wanneer: woensdag 30 november 2011 tussen 18.00 uur en 22.00 uur vrije inloop.
  welk gebied: het noordoostelijk deel van het buitengebied, dat globaal wordt begrensd door de Reest aan de noordzijde, de gemeentegrens met Hardenberg aan de oostzijde, de Burg. v. Wijngaardenstraat en de J.J. Gorterlaan aan de zuidzijde, en de Oosterparallelweg/kom Staphorst/Parallelweg/A28 aan de westzijde. De Gemeenteweg ligt deels in het buitengebied (resterend deel in het beschermd dorpsgezicht, niet vallend binnen het bestemmingsplan buitengebied) en begint bij Gemeenteweg 346 en de Baldersmaatweg richting Halfweg.
  waar: zalencentrum Het Vosje, Heerenweg 36 te IJhorst
   
 • IV. wanneer: woensdag 7 december 2011 tussen 18.00 uur en 22.00 uur vrije inloop
  welk gebied: het zuidwestelijk deel van het buitengebied, dat globaal wordt begrensd door de Conradsweg aan de noordzijde, de grens beschermd dorpsgezicht langs de Oude Rijksweg/kom Rouveen aan de oostzijde, de Dedemsvaart aan de zuidzijde en de gemeentegrens met Zwartewaterland aan de westzijde. NB. Het gebied dat ligt ingeklemd tussen de A28 aan de oostzijde en het beschermd dorpsgezicht Oude Rijksweg aan de westzijde behoort hier ook toe.
  waar: dienstgebouw Hervormde kerk Rouveen, Oude Rijksweg 450 te Rouveen

Wat wordt er met uw reactie gedaan?

Alle inspraakreacties die binnen de inspraaktermijn binnenkomen worden gebundeld en beoordeeld. Het gemeentebestuur neemt daarover een besluit. Een inspraakreactie kan daarmee aanleiding zijn het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen. In het ontwerpbestemmingsplan treft u te zijner tijd dan de aanpassing aan. Een ieder krijgt persoonlijk bericht van de gemeentelijke reactie op de inspraakreactie. Inspraakreacties zijn openbaar van karakter.

Overleg met andere overheden/instanties

Tijdens de periode van inspraak zal de gemeente ook overleg plegen met de Rijksdienst, de provincie, het waterschap, en andere instanties. Alle reacties kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van het voorontwerp bestemmingsplan.

Planning

Het bestemmingsplan zal in 2013 gereed moeten zijn. Om dat te halen zal het plan medio 2012 als ontwerpbestemmingsplan de officiële wettelijke procedure ingaan. De gemeenteraad van Staphorst zal het plan uiteindelijk vaststellen.

Meenemen nieuwe ontwikkelingen

In verband met het belang van een spoedige voortgang worden nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen (behoudens die, die ondergeschikt zijn, zulks ter beoordeling van het college). Daarvoor moet een apart bestemmingsplantraject worden gevolgd. Dit geldt niet voor gevallen waarbij al een schriftelijke toezegging ligt dat hun initiatief, onder bepaalde voorwaarden, kan worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Vragen

Heeft u vragen over het bestemmingsplan, bel of stuur een email naar de heer Richard Stegeman met telefoonnummer (0522) 46 74 78, of e-mailadres ruimtelijkeplannen@staphorst.nl. Bellen met het algemene nummer kan uiteraard ook: (0522) 46 74 00.